Alamo Rent A Car - Verkkosivuston käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: elokuu 9, 2017

JOHDANTO

Enterprise Rent-A-Car UK Limited tarjoaa tämän verkkosivuston ("Sivusto") Alamo Rent A Car -järjestelmää ("Alamo" tai "me") käyttävien kumppaneidensa ja niiden lisenssinhaltijoiden/franchisingyritysten hyväksi. Sivustoon käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja sekä kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Lue nämä käyttöehdot huolellisesti. Avaamalla Sivuston ja/tai käyttämällä sitä hyväksyt, että nämä käyttöehdot sitovat sinua. Jos et hyväksy niitä, älä vieraile Sivustossa. Alamo pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja, joten käythän tarkistamassa mahdolliset muutokset säännöllisesti. Jatkaessasi Sivuston käyttöä muutosten jälkeen hyväksyt muutetut käyttöehdot. Tehty päivitys käy ilmi tämän sivun yläreunassa olevan päivitetty viimeksi -päivämäärän muuttumisesta.

SIVUSTON KÄYTTÖ

Alamo ylläpitää Sivustoa henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten. Sivuston käyttö muuhun tarkoitukseen on sallittu vain Alamon ennalta antamalla nimenomaisella kirjallisella luvalla. Seuraava toiminta on, edellä sanottua rajoittamatta, kielletty: (1) Sivuston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien Sivuston tai sen sisällön jakaminen, välittäminen tai julkaiseminen; (2) muiden Sivuston käytön häiritseminen; (3) Sivuston toiminnan heikentäminen tai häiritseminen tai siihen liittyvien palvelimien tai verkkojen häiritseminen; (4) Alamon immateriaalioikeuksiin kajoaminen; (5) Sivuston tai sen sisällön julkaiseminen toisen sivuston kehyksessä tai esittäminen toisen tuotemerkin yhteydessä; (6) Sivuston sivuihin johtavien syvälinkkien muodostaminen; (7) Sivuston käyttö laittomiin tarkoituksiin. Pidätämme itsellemme oikeuden lopettaa Sivuston käyttö tai rajoittaa sitä harkintamme mukaan ilman erillistä ilmoitusta mistä tahansa syystä tai ilman syytä sekä ilman, että tästä aiheutuu korvausvastuu Sivuston käyttäjää tai kolmatta osapuolta kohtaan. Näin tapahtuessa pidätämme itsellemme oikeuden ilmoittaa Sivuston käyttäjän toimista hänen internet-palveluntarjoajalleen ja ryhtyä tarvittaessa oikeustoimiin.

SIVUSTON MUUTTAMINEN

Pidätämme itsellemme oikeuden harkintamme mukaan ilman erillistä ilmoitusta muuttaa mitä tahansa Sivuston osaa tai keskeyttää tai lopettaa sen toiminta milloin tahansa ilman, että tästä aiheutuu korvausvastuu Sivuston käyttäjää tai kolmatta osapuolta kohtaan. Pidätämme itsellemme myös oikeuden rajoittaa tiettyjä toimintoja tai palveluja harkintamme mukaan. 

HENKILÖTIETOKÄYTÄNTÖ

Alamo suhtautuu vakavasti Sivuston käyttäjän yksityisyyteen. Kaikkiin Sivuston kautta annettuihin tai kerättyihin tietoihin sovelletaan henkilötietokäytäntöä, joka on saatavissa verkkosivuillamme.

LINKIT MUIHIN SIVUSTOIHIN

Sivustossa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Alamo ei valvo linkitettyjen sivustojen sisältöä tai henkilötietokäytäntöjä eikä ole vastuussa niistä. Linkin lisääminen Sivustoon ei merkitse, että olemme hyväksyneet sivuston, johon linkki johtaa.

VARAUKSET JA TRANSAKTIOT

Kaikki Sivustossa tehtävät varaukset ja transaktiot edellyttävät Alamon hyväksyntää, joka annetaan arviomme perusteella. Tämä tarkoittaa, rajoituksetta, että Alamo voi harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä varausta tai transaktiota mistä tahansa syystä tai ilman syytä sekä ilman, että tästä aiheutuu korvausvastuu Sivuston käyttäjää tai kolmatta osapuolta kohtaan.

SÄHKÖINEN VIESTINTÄ

Käyttäessään Sivustoa käyttäjä suostuu vastaanottamaan Enterpriselta sähköistä viestintää ja muita viestejä, jotka koskevat hänen tilauksiaan, varauksiaan ja transaktioitaan. Sivuston käyttäjä myöntää, että kaikki ilmoitukset, sopimukset, tiedonannot tai muut viestit, jotka lähetämme hänelle sähköisesti, täyttävät tällaista viestintää, mukaan lukien sen kirjallista muotoa, koskevat viralliset oikeudelliset vaatimukset.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki teksti, kuvat, ääni, ladattava materiaali, ohjelmisto ja muu materiaali (yhdessä "Sisältö"), kaiken Sivustossa olevan materiaalin valinta, kokoaminen, järjestäminen ja esittäminen, Sivuston yleinen suunnittelu ja kaikki näihin liittyvät immateriaalioikeudet (esimerkiksi tavaramerkit, tekijänoikeudet ja tietokantaoikeudet) ovat Vanguard Trademark Holdings USA, LLC:n ("Vanguard") omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopion tulostaminen Sisällöstä Sivuston käyttäjän henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön on sallittu sillä edellytyksellä, että Sisällöstä ei poisteta tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusilmoituksia. Kaikenlainen muu Sisällön käyttö on ehdottomasti kielletty, jollei siihen ole antamaamme kirjallista lupaa. Sivustossa voi olla kolmansien osapuolten, mukaan lukien mainostajiemme, omistamaa sisältöä. Tällaisen kolmansien osapuolten sisällön käyttö on sallittu vain kyseisen omistajan nimenomaisella luvalla. Kaikki Sisällön jäljentämistä tai muuta käyttöä koskevaan lupaan liittyvät tiedustelut on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: Vanguard, Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 tai nicadmin@enterprise.com. Enterprise ei takaa, että Sivustossa olevan tai Sivustoon linkitetyn materiaalin käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. 

TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUKSESTA ILMOITTAMINEN

Jos Sivuston käyttäjä katsoo, että Sivustossa oleva materiaali loukkaa hänen immateriaalioikeuksiaan, hänen tulee ottaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: Vanguard, Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 tai nicadmin@enterprise.com. Mukaan tulee liittää seuraavat tiedot: (1) sähköinen tai fyysinen allekirjoitus henkilöltä, jolla on lupa toimia tekijänoikeuden tai muun loukatun oikeuden omistajan puolesta; (2) kuvaus tekijänoikeuden tai muun suojan alaisesta materiaalista, johon loukkaus liittyy; (3) materiaalin sijaintipaikka Sivustossa; (4) Sivuston käyttäjän osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite; (5) ilmoitus, jonka mukaan Sivuston käyttäjä katsoo vilpittömässä mielessä, että kiistanalaiseen käyttöön ei ole tekijänoikeuden tai muun suojan omistajan tai tämän edustajan lupaa tai että se on vastoin lakia; (6) rangaistuksen uhalla ilmoitus siitä, että Sivuston käyttäjän antamat tiedot ovat paikkansapitäviä ja että hän on tekijänoikeuden tai muun suojan omistaja tai hänellä on lupa toimia tällaisen omistajan puolesta.

Alamo, Alamo Rent A Car ja Drive Happy kuuluvat Vanguardin ja sen lisenssinantajien tavara- ja palvelumerkkeihin (tämä ei ole tyhjentävä luettelo Vanguardin tavara- ja palvelumerkeistä). Symbolilla "®" merkityt tavara- ja palvelumerkit on rekisteröity Yhdysvaltojen patentti- ja rekisterivirastossa (U.S. Patent and Trademark Office) ja monissa muissa maissa. Muut Vanguardille kuuluvat tavara- ja palvelumerkit voivat olla merkittyjä symbolilla "SM" tai "TM". Tavara- ja palvelumerkkejämme ei saa käyttää tuotteen tai palvelun yhteydessä ilman antamaamme kirjallista lupaa. Kaikki muut Sivustossa näkyvät tuotemerkit, tavaramerkit ja nimet, jotka eivät ole Enterprisen omaisuutta, ovat niiden omistajien omaisuutta. Tällaiset omistajat voivat joissain tapauksessa liittyä tai kytkeytyä Alamoon tai olla sen tukemia.

Alamo tai sen tytäryhtiöt ovat saaneet Sivustoon liittyviä patentteja, ja niillä on vireillä Sivustoon liittyviä patenttihakemuksia sekä Yhdysvalloissa että muissa maissa. Sivuston käyttäjiä varoitetaan kopioimasta, ottamasta käyttöön, käyttämästä tai muulla tavoin lainaamasta mitään tekniikkaa, valikkotoimintoa tai muuta toiminnallista ominaisuutta, sillä se voi johtaa korvausvelvollisuuteen patentin loukkauksen vuoksi.

LÄHETETTYJEN TIETOJEN KÄYTTÖ

Sivuston käyttäjä hyväksyy, että Alamo voi käyttää vapaasti kommentteja, tietoja tai ideoita, jotka ovat peräisin hänen meille lähettämistään, palvelujemme toimittamiseen liittyvistä viesteistä.

EI TAKUUTA

Teemme parhaamme Sivuston moitteettomuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi. Emme kuitenkaan takaa, että Sivusto toimii aina tai että se on aina virheetön. Emme vastaa tai ole korvausvelvollisia Sivuston virheistä tai puutteista tai sen toimintaan liittyvistä ongelmista. Käyttäjä avaa Sivuston ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Rajoittamatta edellä sanottua, SIVUSTO, SEN SISÄLTÖ JA KAIKKI SEN KAUTTA TARJOTTAVAT TUOTTEET JA PALVELUT TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA "SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA" ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI IMPLISIITTISIÄ TAKUITA, ESIMERKIKSI KAUPPAKELPOISUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA, OMISTUSOIKEUTTA TAI LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVIA IMPLISIITTISIÄ TAKUITA. Tiettyjen takuiden poissulkeminen ei ole sallittua eräillä lainkäyttöalueilla, joten edellä oleva ei mahdollisesti koske Sivuston käyttäjää.

VASTUUN RAJOITUS

ALAMO, SEN TYTÄRYHTIÖT JA NÄIDEN YHTIÖIDEN HALLITUSTEN JÄSENET, JOHTAJAT TAI TYÖNTEKIJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI LIITÄNNÄISVAHINGOISTA TAI ERITYISVAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SIVUSTON AVAAMISESTA TAI KÄYTÖSTÄ, SIVUSTON KAUTTA TARJOTTAVIEN TIETOJEN KÄYTÖSTÄ TAI SIVUSTON KAUTTA TEHDYSTÄ TRANSAKTIOSTA TAI JOTKA OVAT SYNTYNEET EDELLÄ MAINITTUJEN YHTEYDESSÄ. Tiettyjä vahinkoja koskevan korvausvelvollisuuden poissulkeminen ei ole sallittua eräillä lainkäyttöalueilla, joten edellä oleva ei mahdollisesti koske Sivuston käyttäjää. Jos jokin viranomainen pitää tätä kohtaa osittain täytäntöönpanokelvottomana, korvausvelvollisuutta rajoitetaan sovellettavan lain sallimassa määrin.

VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN

Sivuston käyttäjä suostuu vapauttamaan vastuusta Alamon, sen tytäryhtiöt ja näiden yhtiöiden hallitusten jäsenet, johtajat, työntekijät ja edustajat sellaisten kolmansien osapuolten korvausvaatimusten tai oikeusvaateiden osalta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot ja kulut, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti ja kokonaan tai osittain siitä, että käyttäjä on avannut Sivuston tai käyttänyt sitä tai rikkonut lakia tai loukannut jonkun oikeuksia.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Englannin lakia. Hyväksyt, että Englannin ja Walesin tuomioistuimilla ei ole yksinomaista toimivaltaa näihin Käyttöehtoihin liittyen tai koskien Käyttöehdoista johtuvia erimielisyyksiä tai vaatimuksia. Mikäli asut jossakin toisessa valtiossa, sinulla on myös oikeus nostaa kanne kotivaltiosi tuomioistuimessa. Ellei kiellettyä, hyväksyt, että kaikki välittömästi tai välillisesti Sivustoon perustuvat vaatimukset ja erimielisyydet sekä kanteen perusteet ratkaistaan erikseen.  Sivuston käyttäjä hyväksyy, että kaikki Sivuston käytöstä suoraan tai epäsuorasti johtuvat erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan yksilöllisesti ilman ryhmäkannetta, jollei tätä ole kielletty laissa. Käyttäjän on esitettävä mahdollinen Sivustoa koskeva vaateensa yhden (1) vuoden kuluessa vaateen syntymisestä.  Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun sivusto on osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Alamo ei osallistu vaihtoehtoiseen riidanratkaisumenettelyyn.

YLEISTÄ

Jos jotain näiden käyttöehtojen määräystä pidetään pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, kyseistä määräystä tulkitaan voimassa olevan lain mukaisesti ja muut määräykset pannaan täytäntöön. Otsikot ovat vain viitteellisiä, eikä niiden avulla määritellä, rajoiteta, tulkita tai kuvata kyseisen kohdan kattavuutta. Näiden käyttöehtojen jonkin määräyksen täytäntöönpanematta jättäminen ei merkitse kyseisestä määräyksestä tai muista määräyksistä luopumista. Nämä käyttöehdot muodostavat koko käyttäjän ja Alamon välisen sopimuksen Sivuston käytön yhteydessä.

YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, ota yhteyttä osoitteeseen nicadmin@erac.com.